Realizator:
Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie z norweskim Dyrektoriatem Więziennictwa i Probacji.

 

Wartość całkowita: 51,1 mln EUR – udział w wartości projektu: 90,4%

 

Moduł nr 1 pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” zakłada budowę i uruchomienie 5 nowoczesnych kompleksów penitencjarnych, przy czym każdy z nich składał się będzie z pawilonu mieszkalnego, hali produkcyjnej oraz domu przejściowego. Dla optymalizacji korzyści wynikających z udzielonego wsparcia kadra angażowana do realizacji zadań w nowoczesnych kompleksach penitencjarnych zyska adekwatne przeszkolenie. Budowa hal produkcyjnych i nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami pozwoli na zatrudnienie osób pozbawionych wolności po ich wyszkoleniu zawodowym. Budowa nowoczesnej przestrzeni dla osadzonych pozwoli na wdrażanie nowych i rozwój dotychczasowych rozwiązań penitencjarnych, takich jak np. „Program praca dla więźniów”. 

 

Zaplanowane działania w Module nr 1: