Realizator:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w partnerstwie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz norweską Wyższą Szkołą Więziennictwa i Służby Kuratorskiej.

 

Wartość całkowita:

3 mln EUR – udział w wartości projektu: 5,3%

 

Moduł nr 2 pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” zakłada obniżenie wskaźnika powrotności osadzonych do przestępczości rozumianego jako zjawiska recydywy ,,sensu largo” (w wymiarze penitencjarnym powtórnego odbywania kary pozbawienia wolności) poprzez podnoszenie kompetencji kadry Służby Więziennej w ramach zmodernizowanego systemu kształcenia i doskonalenia, wspierającego proces resocjalizacji i readaptacji osadzonych. Reorganizacja systemu dydaktycznego zaimplementowana zostanie w oparciu o potencjał utworzonej w 2018 roku Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, aktualnie funkcjonującej pod nazwą Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Bezpośrednie działania służące osiągnięciu rezultatów będą realizowane poprzez szkolenia specjalistyczne przygotowane na podstawie opracowanych profili zawodowych personelu więziennego i zidentyfikowanych luk kompetencyjnych przy założeniu, że w pierwszej kolejności przeszkolona zostanie kadra nowopowstałych pilotażowych kompleksów penitencjarnych. Zapoczątkowany w ramach projektu proces podwyższania kompetencji kadry więziennictwa pozwoli na szersze spojrzenie na zjawisko towarzyszące patologii przestępczości, w tym skutków odosobnienia i „prizonizacji” skazanych.

 

Zaplanowane działania w Module nr 2:

  • opracowanie i wdrożenie do stosowania nowoczesnego systemu kształcenia kadry Służby Więziennej opartego na wyeliminowaniu stwierdzonych luk kompetencyjnych
  • wsparcie bazy dydaktycznej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości poprzez utworzenie i doposażenie biblioteki cyfrowej