Realizator:

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Wartość całkowita:

1,2 mln EUR - udział w wartości projektu: 2,1%

 

Moduł nr 3 pn. „Opracowanie i wdrożenie narzędzia szacowania ryzyka powrotności osób odbywających karę pozbawienia wolności do przestępstwa” zakłada opracowanie narzędzia i jego adaptację do polskiego systemu prawnego oraz szkolenie kadry w celu przygotowania do użytkowania narzędzia. Celem wdrożenia narzędzia jest wsparcie przedstawicieli sądownictwa, służby probacyjnej, służby więziennej i organów ścigania w zakresie możliwości dokonania oceny ryzyka powrotu do przestępstwa osób odbywających karę pozbawienia wolności po opuszczeniu jednostek penitencjarnych, co pozwoli na usprawnienie procesów decyzyjnych w zakresie przyjęcia wobec osoby pozbawionej wolności odpowiedniego programu korekcyjnego, zapewniającego minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia recydywy. W tej sytuacji rozwiązany zostanie problem braku wymaganej w procesie korekcyjnym kompleksowej wiedzy na temat osadzonego. Ponadto przewiduje się realizację działań edukacyjnych, skierowanych do kadry instytucji wymiaru sprawiedliwości, które ukierunkowane będą m.in. na upowszechnienie stosowania alternatywnych kar nieizolacyjnych.

 

Zaplanowane działania w Module nr 3:

  • opracowanie i wdrożenie do stosowania narzędzia służącego analizie ryzyka powrotności do przestępstwa osób pozbawionych wolności
  • organizacja szkoleń dla przedstawicieli instytucji wchodzących w skład tzw. łańcucha sprawiedliwości, które będą miały na celu upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych